Bosch garantijas nosacījumi

Tālāk minētie nosacījumi, kas apraksta mūsu garantijas darbības prasības un tvērumu, neierobežo mūsu ierīču lietotāju likumā noteiktās tiesības neatbilstību gadījumā. Lietotāji var pieprasīt šīs tiesības bez maksas, neierobežojot mūsu garantiju. Turklāt mēs piešķiram garantiju savu ierīču lietotājiem, ievērojot šādus nosacījumus:

1. Saskaņā ar tālāk norādītajiem nosacījumiem (2.–8. punkts) mēs bez maksas izlabosim savu ierīču trūkumus, ja tie ir radušies pārbaudāma materiālu un/vai ražošanas defekta rezultātā un par tiem mums nekavējoties tiek ziņots pēc to atklāšanas un 24 mēnešu laikā pēc piegādes pirmajam lietotājam. Ja defekts kļūst pamanāms 12 mēnešu laikā pēc piegādes, tas tiek uzskatīts par materiālu vai ražošanas defektu (izņēmumus skatīt 2. punktā).

2. Garantija neattiecas uz trauslām detaļām, piemēram, stikla vai plastmasas, kā arī spuldzēm. Garantija neattiecas arī uz detaļām, kuras tiek nolietotas vai kā citādi dabiski nodilst vai nolietojas. Mēs piešķiram 12 mēnešu garantiju maināmiem “Power for All” ierīču akumulatoriem/baterijām, kaut arī tās ir nolietojamas detaļas iepriekš minētajā nozīmē. Nelielas novirzes no noteiktās kvalitātes, kas neietekmē ierīces vērtību un piemērotību lietošanai, nerada nekādas garantijas saistības. Bojājumi vai defekti, ko izraisījusi ūdens ķīmiskā un elektroķīmiskā iedarbība un/vai parasti izraisa neparasti vides apstākļi, nerada nekādas garantijas saistības; tās nerada arī bojājumi, kas radušies neatbilstošu ekspluatācijas apstākļu dēļ vai tāpēc, ka ierīce ir kā citādi nonākusi saskarē ar nepiemērotām vielām. Tāpat garantija nav spēkā saistībā ar ierīces defektiem, kas radušies tādu transportēšanas bojājumu dēļ, par kuriem mēs neesam atbildīgi, tādas nepareizas uzstādīšanas un montāžas dēļ, par kuru mēs neesam atbildīgi, nepareizas lietošanas, lietošanas, kas ir ārpus sadzīves vajadzībām, apkopes trūkuma, kā arī ekspluatācijas vai montāžas instrukciju neievērošanas dēļ. Garantijas prasība zaudē spēku, ja remontu vai iejaukšanos ir veikušas personas, kuras šim nolūkam neesam pilnvarojuši, vai ja mūsu ierīces tika aprīkotas ar rezerves, papildu vai piederumu detaļām, kas nav oriģinālās detaļas, un ja nepilnvarotas personas veikts remonts vai iejaukšanās vai aprīkošana ar detaļām, kas nav oriģinālās detaļas, izraisīja bojājumu.

3. Garantijas darbības tiks veiktas tā, lai ierīces bojātās sastāvdaļas pēc mūsu ieskatiem tiktu salabotas vai nomainītas pret atbilstošām sastāvdaļām bez maksas (pārstrādāšana). Nomainītās sastāvdaļas kļūs par mūsu īpašumu.

4. Ja mēs atsakāmies no pārstrādāšanas vai ja tā pēc mūsu ieskatiem nav izdevusies, iepriekš minētajā garantijas periodā no vietējo produktu portfeļa bez maksas tiks piegādāta līdzvērtīgas vērtības aizstājējierīce. Nomainītās ierīces kļūs par mūsu īpašumu.

5. Lai izmantotu šīs garantijas piešķirtās tiesības, lietotājam ir jāziņo par defektiem mūsu klientu apkalpošanas dienestam. Šim nolūkam lietotājam ir pieejamas šādas saziņas iespējas: pa tālruni, pa e-pastu. Atbilstošo kontaktinformāciju lietotājs var atrast apkalpošanas dienesta kontaktinformācijas bukletā. Papildus ir jāuzrāda garantijas sertifikāts, pirkuma čeks vai cits pārdošanas dokuments, kurā ir norādīts piegādes vai vismaz pirkuma datums. Ierīces, kuras var saprātīgi pārvadāt (piemēram, vieglajā automašīnā) un kurām tiek pieprasīta garantijas apkalpošana, atsaucoties uz šo garantiju, ir jānogādā vai jānosūta uz mūsu tuvāko klientu apkalpošanas dienesta biroju vai mūsu līguma klientu apkalpošanas dienestu. Remontu uzstādīšanas vietā var pieprasīt tikai tām ierīcēm, kas darbojas stacionārā (fiksētā) režīmā. Lietotājam ir jānodrošina, lai ierīce būtu pieejama mūsu servisa tehniķim vai remontētājam, atrodoties klātienē vai kā citādi nodrošinot, ka remontu var veikt uzstādīšanas vietā. Garantija ietver tikai tādus darbus un izmaksas, kas ir tieši saistītas ar ierīces remontu vai nomaiņu parastos apstākļos. Ja ierīce ir uzstādīta vai montēta tā, ka remontu vai nomaiņu nevar veikt bez apjomīgiem papildu darbiem, piemēram, gaismekļu vai darbavietas demontāžas vai nestandarta risinājumiem utt., mēs paturam tiesības iekasēt maksu no galalietotāja par šo papildu darbu. Ja ierīce atrodas tādā ģeogrāfiskā vietā, kur nevar nokļūt bez alternatīva transporta, piemēram, laivas, sniega motocikla, helikoptera vai tamlīdzīgi, lietotājam var tikt lūgta līdzdalība. Šāda līdzdalība var būt, piemēram, atbilstoša alternatīvā transporta un izmaksu organizēšana un/vai apmaksa, iespējams, uz sava rēķina, vai ierīces transportēšana uz norunātu vietu.

6. Garantijas darbu izpilde nepagarina un neatjaunina garantijas periodu. Uzstādīto rezerves detaļu garantijas periods beidzas līdz ar visas ierīces garantijas periodu.

7. Lietotājam nav tiesību uz jebkādām papildu prasībām vai prasībām, kas nav norādītas iepriekš saskaņā ar šo garantiju.

8. Šie garantijas nosacījumi attiecas uz ierīcēm, kas iegādātas un tiek ekspluatētas Latvijā. Ja ierīce tiek nosūtīta uz citu ES/EBTA valsti (“galamērķa valsts”) un tur tiek izmantota atbilstoši galamērķa valsts tehniskajām prasībām (piemēram, spriegums, frekvence, gāzes veidi utt.) un ir piemērota attiecīgās vides apstākļiem, ir spēkā galamērķa valsts garantijas nosacījumi, ja mums šajā valstī ir klientu apkalpošanas tīkls. Tos varat pieprasīt no galamērķa valsts pārstāvja. Ja ierīce tiek nosūtīta uz valstīm ārpus ES/EBTA, garantija zaudē spēku.

9. Lūdzu, ņemiet vērā mūsu papildu klientu apkalpošanas piedāvājumu: Mūsu rūpnīcas klientu apkalpošanas dienests un mūsu servisa partneri joprojām ir jums pieejami arī pēc garantijas termiņa beigām.