Bosch juridiskais paziņojums

© Autortiesības

Visas tiesības ir paturētas. Teksti, attēli, grafiskie, audio, animācijas, video materiāli un pasākumi Bosch tīmekļvietnē ir aizsargāti ar autortiesību un citiem likumiem. Saturu nedrīkst kopēt, publicēt, mainīt, padarot to pieejamu trešajām personām, komerciālai lietošanai. Saturs dažās Bosch tīmekļvietnēs ietver arī attēlus, ko aizsargā trešo personu autortiesības.

Preču zīmes un licences tiesības

Ja vien nav norādīts citādi, visas preču zīmes tīmekļvietnē ir reģistrētas preču zīmes. Jo īpaši, tas attiecas uz Bosch zīmoliem, tirdzniecības zīmēm, uzņēmuma logotipiem un emblēmām. Mūsu tīmekļvietnē izmantotās preču zīmes un noformējuma elementi pieder Vācijas uzņēmumam Robert Bosch GmbH.

Intelektuālā īpašuma tiesības Bosch tīmekļvietnēs, tostarp, patenti, preču zīmes un autortiesības, ir aizsargātas. Tīmekļvietne nepiešķir nekādu licenci lietot intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Bosch koncernam, (Bosch) vai trešajām personām.

Atruna

Tīmekļvietne ir veidota ar vislielāko rūpību. Tomēr, nav iespējams garantēt, ka informācija tīmekļvietnē ir pareiza. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par kaitējumu, kas rodas, tieši vai netieši, tīmekļvietnes lietošanas rezultātā, ja vien šādu kaitējumu nav izraisījusi apzināta vai rupja nolaidība no Bosch puses.

Strīdu alternatīvā izšķiršana (SAI) patērētājiem – ES rezidentiem

Kā patērētājam, atkarībā no Jūsu dzīvesvietas valsts, Jums var būt vairākas iespējas saistībā ar strīda, ko Jums nav izdevies atrisināt ar Bosch tieši, izšķiršanu, tostarp, iespēja sazināties ar vietējo strīdu alternatīvās izšķiršanas padomi.

Kas ir SAI?

SAI ir procedūra pārobežu strīdu risināšanai ārpustiesas kārtībā attiecībā uz līgumsaistībām, kas rodas no pirkuma līgumiem vai pakalpojumu līgumiem starp Eiropas Savienībā dibinātu uzņēmumu un patērētāju, kurš ir Eiropas Savienības rezidents, ar strīdu alternatīvās izšķiršanas institūcijas starpniecību, kas iesaka vai nosaka risinājumu pusēm vai kopīgi ar pusēm, nolūkā atvieglot strīda izšķiršanu labā ticībā.

Strīdu alternatīvās izšķiršanas padome nav tiesa, bet gan neitrāla puse (piemēram, patērētāju tiesībsargs vai sūdzību padome), ko Bosch izmanto, lai risinātu strīdus gadījumos, kad patērētājs ierosina strīdu alternatīvās izšķiršanas procesu. Procedūra ir izdevīga izmaksu ziņā, vienkāršā un ātra, proti, tā ir izdevīga patērētājam un uzņēmumam, jo abas puses var izvairīties no augstām juridiskām izmaksām un laikietilpīgiem tiesvedības procesiem.

Ka es varu ierosināt strīdu alternatīvās izšķiršanas procedūru?

Sazinieties ar savu turpmāk tekstā norādīto vietējo strīdu izšķiršanas padomi saistībā ar savu prasību pret Bosch. Strīdu izšķiršanas padome var sniegt Jums sīkāku informāciju par savām procedūrām un atbildēt uz jautājumiem, kas Jums radušies par procesu.

LATVIJA:

Latvijā pieejamo SAI institūciju sarakstu var apskatīt šeit: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze#

Vairumā gadījumu, Jūsu prasība pret Bosch ietilps šīs institūcijas kompetencē:
Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija*
Rīga, Brīvības ielā 55, LV-1010
Tālrunis.: 65452554;
E-pasts: ptac@ptac.gov.lv
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0

*Šī strīdu alternatīvās izšķiršanas padome ir iekļauta Apstiprināto strīdu izšķiršanas vienību Nacionālajā reģistrā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/11/ES ( 2013. gada 21. maijs ) par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK norādītajām prasībām, http://ec.europa.eu/Consumers /ODR/.

Klikšķiniet šeit, lai piekļūtu Eiropas Komisijas tīmekļvietnei saistībā ar strīdu izšķiršanu internetā.